Home 9 Św. Augustyn – dzieła

Św. Augustyn – dzieła

dzieła wybrane
(ułożone według daty powstania – większość dat podana w przybliżeniu)


386 O porządku, (De ordine; PL 32, 977-1020; CCL 29); przeł. Wł. Seńko, [w:] tenże, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999 Znak FiR[2], s. 151-234.

386-387 O nieśmiertelności duszy, (De immortalitate animae; PL 32,1021-1034), przeł. Wł. Seńko, [w:] tenże, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999 Znak FiR, s. 307-334.

387-388 O wielkości duszy, (De animae quantitate; PL 32,1035-1080; CSEL 89); przeł. Wł. Seńko, [w:] tenże, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999 Znak FiR, s. 335-408.

388-389 Przeciwko manichejczykom komentarz do Księgi Rodzaju, (De Genesi contra Manichaeos libri duo; PL[3] 34, 173-219; CSEL[4] 91, wyd. Dorothea Weber /1998/ ISBN 3-7001-2713-8), przeł. J. Sulowski, [w:] tenże, Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom, Warszawa 1980 ATK PSP[5] 25, s. 21-82.

388-395 O wolnej woli, (De libero arbitrio; CCL 29, 207-321), przeł. Anna Trombala, [w:] tenże, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999 Znak FiR, s. 493-649.

391 O pożytku wiary, (De utilitate credendi liber; PL 42, 65-92; CSEL 25,1-48, wyd. J. Zycha /1891/); przeł. J. Sulowski, [w:] tenże, Pisma przeciw manichejczykom, Warszawa 1990 ATK PSP 54, s. 33-65.

392 Sprawozdanie z dyskusji z Fortunatem, (Contra Fortunatum disputatio; PL 42, 111-128; CSEL 25,81-112, wyd. J. Zycha /1891/); przeł. J. Sulowski, [w:] Pisma przeciw manichejczykom, Warszawa 1990 ATK PSP 54, s. 89-110.

392-393 O dwóch duszach, (De duabus animabus contra Manichaeos; PL 42, 93-112; CSEL 25,52-80, wyd. J. Zycha /1891/), przeł. J. Sulowski, [w:] Pisma przeciw manichejczykom, Warszawa 1990 ATK PSP 54, s. 67-88.

393/394 O kazaniu Pana na Górze, (De sermone Domini in monte; CCL 35), przeł. ks. Stefan Ryznar CSsR, Jan Sulowski, [w:] O kazaniu Pana na Górze. Do Symplicjana o różnych problemach. Problemy ewangeliczne, Warszawa 1991 ATK PSP 48, s. 21-130.

393-394 Niedokończony komentarz słowny do Księgi Rodzaju, (De Genesi ad litteram imperfectus liber; PL 34, 220-245), [w:] tenże, Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom, przeł. J. Sulowski, Warszawa 1980 ATK PSP 25, s. 83-112.

396-420 Objaśnienia psalmów, (Enarrationes in Psalmos; CCL 34 oraz 38-40), przeł. Jan Sulowski, oprac. Emil Stanula CSsR, Warszawa 1986 ATK PSP 37-42.

397-401 Wyznania (Confessiones).

397-426 O nauce chrześcijańskiej, (De doctrina christiana; CCL[6] 32), przeł. J. Sulowski, [w:] O nauce chrześcijańskiej. Sprostowania, Warszawa 1979 ATK PSP 22, s. 17-134.

397-398 Przeciw Faustusowi, (Contra Faustum Manichaeum; PL 42, 207-518; CSEL 25,247-797, wyd. J. Zycha /1891/). Księgi I-XXI, przeł. Jan Sulowski, przejrz. i popr. ks. Jan Gliściński, Stanisław Kalinkowski, ks. Wincenty Myszor, ks. Kazimierz Obrycki, ks. Emil Stanula CssR, Warszawa 1991 ATK PSP 55, s. 272. Księgi XXII-XXXIII, przeł. Jan Sulowski, [w:] Przeciw Faustusowi (księgi XXII-XXXIII). Przeciw Sekundynowi, Warszawa 1991 ATK PSP 56, s. 3-151.

399 Przeciw Sekundynowi, (Contra Secundinum Manichaeum; PL 42,577-602), przeł. Jan Sulowski, [w:] Przeciw Faustusowi (księgi XXII-XXXIII). Przeciw Sekundynowi, Warszawa 1991 ATK PSP 56, s. 161-193.

399 O naturze dobra, (De natura boni; PL 42, 551-572; CSEL 25), przeł. Maria Maykowska, [w:] tenże, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999 Znak FiR, s. 829-863.

400 Reguła, (Regula ad servos Dei; oprac. Luc Verheijen, La Règle de Saint Augustin, I-II, Paryż 1967 Wydawnictwo Études Augustiniennes), przeł. ks. Marek Starowieyski, [w:] dzieło zbiorowe, Starożytne reguły zakonne, Warszawa 1980 ATK PSP 26, s. 73-102.

400-416 O Trójcy Świętej, (De Trinitate; CCL 50 / 50A), przeł. M. Stokowska, Poznań-Warszawa-Lublin 1963, POK[7] 25, s. 490.

401-415 Komentarz słowny do Księgi Rodzaju, (De Genesi ad litteram libri duodecim; BA[8] 48 i 49, przekł. franc., wstęp i przypisy: P. Agaësse, A. Solignac), przeł. J. Sulowski, [w:] tenże, Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom, Warszawa 1980 ATK PSP 25 s. 113-382.

401 Wartości małżeństwa, (De bono coniugali; PL 40, 373-396), przeł. ks. Wacław Eborowicz, [w:] Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Przekład i komentarz, red. ks. Augustyn Eckmann, Lublin 2003 Towarzystwo Naukowe KUL, s. 73-116.

401 O świętym dziewictwie, (De sancta virginitate; PL 40, 397-428), przeł. Renata Bobel, Honorata Bojko, [w:] Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Przekład i komentarz, red. ks. Augustyn Eckmann, Lublin 2003 Towarzystwo Naukowe KUL, s. 117-182.

406-430 Homilie na Ewangelię św. Jana, (In Iohannis Evangelium tractatus centum viginti quatuor; CCL 36), przeł. Wł. Szołdrski CSsR, [w:] tenże, Homilie na Ewangelię i Pierwszy List św. Jana, Warszawa 1974 ATK PSP 15, cz. 1, s. 544, cz. 2, s. 9-379.

407-409 Homilie na Pierwszy List św. Jana, (In epistolam Ioannis ad Parthos; PL 35, 1977-2062), [w:] tenże, Homilie na Ewangelię i Pierwszy List św. Jana, Warszawa 1974 ATK PSP 15 cz. 2, s. 381-502.

411 O doskonałym wdowieństwie, (De bono viduitatis; PL 40, 429-450), przeł. ks. Tadeusz Gacia, [w:] Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Przekład i komentarz, red. ks. Augustyn Eckmann, Lublin 2003 Towarzystwo Naukowe KUL, s. 183-222.

413-427 Państwo Boże, (De civitate Dei; CCL 47-48), przeł. Władysław Kubicki, Kęty 1998 Wydawnictwo ANTYK – Marek Derewiecki, s. 968.

414-415 O naturze i łasce, (De natura et gratia; CSEL 60; PL 44 271).

417 Dzieje procesu Pelagiusza, (De gestis Pelagii; PL 44,319-360; CSEL 62, 50-122, wyd. C. F. Urba, J. Zycha /1902/); przeł. ks. Kazimierz Obrycki, [w:] Grzech Pierworodny, Kraków 1999 ŹMT[9] 12, s. 191-274.

418 O łasce Chrystusa i grzechu pierworodnym, (De gratia Christi et de peccato originali; PL 44, 359-410).

419-420 Cudzołożne małżeństwa, (De coniugiis adulterinis, PL 40, 451-486), przeł. ks. Sylwester Laskowski, [w:] Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Przekład i komentarz, red. ks. Augustyn Eckmann, Lublin 2003 Towarzystwo Naukowe KUL, s. 223-297.

419-420 Małżeństwo i pożądliwość, (De nuptiis et concupiscentia; PL 44, 413-474; CSEL 42); tłumaczenie polskie: Małżeństwo i pożądliwość (księga I), przeł. Krzysztof Kościelniak OFMConv, [w:] Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Przekład i komentarz, red. ks. Augustyn Eckmann, Lublin 2003 Towarzystwo Naukowe KUL, s. 343-390.

421 Przeciw Julianowi, (Contra Iulianum; PL 44, 641-874), przeł. ks. Wacław Eborowicz, Warszawa 1977 ATK PSP 19, z. 1 s. 236, z. 2 s. 258.

421 Enchiridion dla Laurencjusza o wierze, nadziei i miłości (Enchiridion ad Laurentium de fide et spe et caritate; CCL 46,49-114, wyd. E. Evans, 1969).

426-427 Sprostowania, (Retractationum libri duo; CCL 57), przeł. Jan Sulowski, [w:] tenże, O nauce chrześcijańskiej. Sprostowania, Warszawa 1979 ATK PSP 22, s. 181-287.

429-430 Niedokończone dzieło przeciwko drugiej odpowiedzi Juliana, (Contra secundam Iuliani responsionem imperfectum opus, CSEL 85/1 /księgi 1-3/, wydali E. Kalinka, M. Zelzer, 1974; CSEL 85/2 /księgi 4-6/, wydała M. Zelzer, 2004).


http://www.augustinus.it