Home 9 Święci Augustiańscy 9 św. Augustyn

św. Augustyn

„[…] cała intelektualna i duchowa droga św. Augustyna również dzisiaj stanowi aktualny wzór relacji wiary i rozumu, a jest to temat dotyczący nie tylko ludzi wierzących, lecz każdego człowieka szukającego prawdy, temat centralny dla równowagi i przeznaczenia każdej ludzkiej istoty. Tych dwóch wymiarów – wiary i rozumu – nie powinno się rozdzielać ani przeciwstawiać, lecz powinny one zawsze iść ze sobą w parze.”
Benedykt XVI

Szybkie menu >> Życiorys | Reguła | Myśli | Dzieła | Bibliografia

Życiorys

Aureliusz Augustyn urodził się 13 listopada 354 r. w Tagaste. Jego ojciec Patrycjusz – urzędnik rzymski – był poganinem, zaś matka, Monika – głęboko wierzącą chrześcijanką. Wychowywała Augustyna według zasad wiary chrześcijańskiej i doprowadziła go do kręgu katechumenów – osób przygotowujących się do przyjęcia sakramentu chrztu św. Lecz w okresie studiów w stolicy Afryki Północnej, Kartaginie, Augustyn odszedł od wiary swej młodości. Również jego życie moralne pozostawiało wiele do życzenia. W 374 r. Augustyn rozpoczął pracę nauczyciela w Tagaste, ale szybko przeniósł się do Kartaginy, a w 383 r. – do Rzymu. W wieku 30 lat został wykładowcą retoryki w Mediolanie.

Latem 386 r., pod wpływem kazań pełnego ducha i wymowy biskupa Mediolanu Ambrożego, w życiu Augustyna, po długim okresie wewnętrznej walki, nastąpila głęboka przemiana. Zrezygnował on ze swoich dotychczasowych zajęć, by oddać się całkowicie służeniu Bogu i poszukiwaniu mądrości we wspólnocie. Udał się do Cassiciacum, do posiadłości swojego mediolańskiego przyjaciela Verecundusa, gdzie w towarzystwie najbliższych przyjaciół i matki przeżył kilka miesięcy poświęconych owocnej pracy intelektualnej i duchowej. W 387 r. powrócił do Mediolanu i w noc Zmartwychwstania Pańskiego, wraz z synem Adeodatem i przyjacielem Alipiuszem, przyjął chrzest z rąk biskupa Ambrożego.

Doświadczenie wspólnotowego życia w Cassiciacum, z ludźmi tak samo szukającymi Boga jak on, przekonało Augustyna, że jest powołany do służenia Chrystusowi modlitwą i pracą w ciszy klasztoru. Wypełniony tą ideą postanowił wrócić do Afryki, ale w Ostii zmarła Monika i to nieco przedłużyło jego pobyt w Italii.

W 388 r. Augustyn wrócił do Afryki i rozpoczął realizację swoich ideałów życia klasztornego w odziedziczonej po rodzicach posiadłości w Tagaste. W tej pierwszej założonej przez niego wspólnocie ludzi świeckich przebywał przez trzy lata, które jak mówił, były najszczęśliwsze w jego życiu. Sława o jego pobożności i uczoności szybko rozeszła się po okolicy.

W 391 r. Augustyn wbrew własnej woli opuścił swój pierwszy klasztor, gdyż wierni w Hippo Regius jednogłośnie zapragnęli, by został prezbiterem ich Kościoła. W 396 r. został biskupem Hippony. Nowa dla niego sytuacja życiowa i odpowiedzialny urząd nie odwiodły go od pragnienia realizacji ideałów życia wspólnotowego. Jako prezbiter, w przydzielonej mu części kościelnego ogrodu założył klasztor wzorowany na wspólnocie pierwszych chrześcijan w Jerozolimie. Po przyjęciu sakry biskupiej żył we wspólnocie klasztornej ze swoim duchowieństwem jako 'ubogi Chrystusa’. Coraz bardziej utwierdzał się w przekonaniu o potrzebie ścisłego zjednoczenia posługi kapłańskiej z życiem zakonnym uważając, że wspólnota najlepiej potrafi zapewnić kapłanom tak intelektualny jak i duchowy rozwój.

Swoją duszpasterską i biskupią działalność rozumiał jako służbę Chrystusowi i Jego Kościołowi. Był gorliwym głosicielem słowa Bożego, ojcem dla ubogich i pokrzywdzonych, obrońcą wiary chrześcijańskiej przed herezjami. Prędko rozszerzył działalność daleko poza granice własnej diecezji. Stał się duchowym przywódcą nie tylko północnoafrykańskiego Kościoła, ale i całego Kościoła Zachodniego. Poprzez swoje dzieła o życiu ascetycznym i monastycznym oraz dużą liczbę założonych klasztorów stał się jednym z ojców monastycyzmu zachodniego. Około 400 r. napisał pierwszą Regułę zakonną Zachodu, która do dziś kształtuje życie wielu wspólnot zakonnych.

Augustyn zmarł w 430 roku, po prawie 40 latach ofiarnej służby Kościołowi, gdy Wandale oblegali jego siedzibę biskupią. Od VIII w. jego ciało spoczywa w Pawii.

Augustyn uchodzi za jednego z największych teologów Kościoła powszechnego. W sztuce przedstawia się go trzymającym serce przeszyte strzałą: jest to symbol miłości, która w jego życiu i nauczaniu zajmuje centralne miejsce. Augustyn był wielkim myślicielem, który wywarł ogromny wpływ na rozwój zachodniej teologii i filozofii. Ale nie należy pomijać jego wkładu także w życie zakonne Kościoła, gdyż z tego źródła on sam czerpał siłę dla swoich wielkich działań. To zwłaszcza dla nas, jego duchowych synów i córek, jest szczególnym i cennym dziedzictwem.

Reguła

Św. Augustyn jest jednym z najczęściej cytowanych autorów chrześcijańskich i niewielu myślicieli, od orto- do heterodoksów oprało się jego geniuszowi. Na autorytet Augustyna powoływali się św. Tomasz z Akwinu i Marcin Luter. Usiłował pojednać wiarę z rozumem, prawdę ze szczęściem, filozofię z teologią. Wraz z nim odszedł świat kultury antycznej, a rodziło się nowożytne myślenie. Kiedy umierał, Wandale wdzierali się do Hippony, a jego współbracia w popłochu ratowali przed zniszczeniem napisane przez niego dzieła, złożone w klasztornej bibliotece. Był absolutnym gigantem myśli, świadomym swojego miejsca w historii i kulturze wyznaczonym mu przez Boga.

Augustyn (354-430) po swym nawróceniu pragnął – w taki sam sposób, jak pierwsi chrześcijanie z Jerozolimy (Dz 2,42-46; 4,32-35) – służyć Bogu w jedności i wspólnocie dóbr ze swymi przyjaciółmi. To postanowienie stało się fundamentem Reguły św. Augustyna.

Myśli

 • Łzy są kroplami krwi duszy.
 • Nasze pragnienia zawsze się modlą, choćby wargi milczały.
 • Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu.
 • Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz. A potem żądaj ode mnie, czego chcesz.
 • Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych.
 • Dlaczego płacz słodkim jest dla nieszczęśliwych?
 • Dokąd mogłem uciec od siebie samego?
 • Błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską.
 • Czas nie próżnuje.
 • Czymże jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem.
 • Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.
 • Dwojako chybiamy w naszych stosunkach z ludźmi: gdy ich krzywdzimy i gdy im nie pomagamy, choć pomóc możemy.
 • I chodzą ludzie podziwiać szczyty gór i wzdęte fale morza, i szerokie nurty rzek, i przestwór oceanu, i kręgi gwiezdne, a siebie zaniedbują.
 • Jeżeli cię przestrasza praca, wspomnij na nagrodę.
 • Lepiej uczyć się rzeczy pożytecznych niż podziwianych.
 • Nadmiar dobroci nie szkodzi.
 • Nie chodź na rynek, wejdź w siebie, we wnętrzu człowieka mieszka prawda.
 • Nie ma takiego człowieka, który by nie kochał, ale cała rzecz w tym, co kocha.
 • Nie powinniśmy kochać ludzi na tyle, aby dla nich kochać ich występki, a nie powinniśmy nienawidzieć występków na tyle, aby dla nich nienawidzieć ludzi.
 • Nie zawsze nieznajomość zła jest złem.
 • Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych.
 • Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko są milsze Bogu, niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku.
 • Pragnąłem widzieć siłami umysłu to, w co uwierzyłem.
 • W wieczności Bożej istnieje tylko jedno: trwanie; w czasie istnieje tylko jedno: przemijanie.
 • Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci.
 • Ziemia jest twoim okrętem, nie siedzibą.
 • Człowiek jest tyle wart, ile jest w stanie kochać.
 • Jaka myśl, taki czyn.
 • Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach – to wielka rzecz.
 • Nieszczerość jest wrogiem każdej przyjaźni.
 • O tyle stajesz się z dnia na dzień piękniejszy, o ile wzrasta w tobie miłość. Bo miłość jest ozdobą duszy, jest jej pięknem.
 • Oddajmy siebie w całości nie jako równowartość, ale po prostu dlatego, że nie mamy nic więcej.
 • Pamiętaj o tym, że twoje swobodne i wolne od zajęć chwile obciążone są największymi zadaniami i odpowiedzialnością.
 • Szczęśliwy jest człowiek, który posiada to, czego chce, a nie chce nic złego.
 • Ten, który cię stworzył wie również, co ma z tobą zrobić.
 • Źródłem wszelkiego grzechu jest pycha.
 • Miłość porusza się na dwóch nogach: jedną z nich jest miłość do Boga, drugą do ludzi. Rób wszystko, żebyś nie kuśtykał, ale biegnij na obu, aż do samego Boga.
 • Dajcie mi modlące się matki, a uratuję świat.
 • Chcesz mieć radość wieczną, złącz się z Tym, który jest wieczny.
 • Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości.
 • Im bardziej wątpiłem w Boga, tym bardziej opieszale Go szukałem.
 • Istnieją dwa rodzaje jałmużny: dawanie i przebaczanie. Dawanie tego, co dobrego zdobyłeś; przebaczanie tego, co wycierpiałeś.
 • Jak przyjaciele pochlebcy psują, tak kłótliwi nieprzyjaciele bardzo często przyczyniają się do poprawy.
 • Kto kocha siebie a nie Boga, nie kocha siebie; kto natomiast kocha Boga a nie siebie, siebie kocha.
 • Nie mieczem, lecz krzyżem uczynił Chrystus ziemię sobie poddaną.
 • Nie zatrzymujmy nieprzyjaźni względem kogokolwiek w naszych sercach, bo gdy w sercu zbierze się dużo nienawiści, ono niszczeje.
 • Niech zginie świat, byleby stało się zadość sprawiedliwości.
 • Niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie.
 • Przemoc przyzwyczajenia pociąga i pęta ducha nawet wbrew jego woli, ale nie bez jego winy.
 • Słowo w żłobie kwiliło jako nie umiejące mówić dziecię, bez którego niema byłaby cała mowa ludzka.
 • Strumień łaski nie wspina się na wzgórza pychy, lecz spływa w doliny pokory.
 • Tam gdzie jest miłość, nie ma cierpienia, a jeśli nawet jest, to samo staje się przedmiotem miłości.
 • Rozumiej, abyś mógł wierzyć, wierz, abyś mógł rozumieć.
 • Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłączenie duszy od ciała, natomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać powinni, to jest odłączenie od Boga.
 • Czy dlatego coś jest piękne, że się podoba, czy się podoba, że jest piękne?
 • Porządek jest rozmieszczeniem równych i nierównych rzeczy z wyznaczeniem odpowiedniego dla każdego z nich miejsca.
 • Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga.
 • Prawdziwą radość można tu sobie przygotować, ale uzyskać ją można dopiero w przyszłym życiu.
 • Przyjacielowi chwalącemu i nieprzyjacielowi ganiącemu nie należy we wszystko wierzyć.
 • Sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby świat miał zginąć.
 • Szukający Pana znajdą Go, a znalazłszy Go, będą Go chwalić.
 • Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka, może mu tylko dopomóc w wyszukiwaniu prawdy we własnym sercu, jeżeli ją posiada.
 • Odnaleźć stałość w odczuwanych sprzecznościach – oto jest cel walki z samym sobą.
 • Bóg miłuje nas takimi, jakimi będziemy, a nie takimi, jakimi jesteśmy.
 • Złem jest złe używanie dobra.

Dzieła

Dzieła wybrane
(ułożone według daty powstania – większość dat podana w przybliżeniu)

 • 386 O porządku, (De ordine; PL 32, 977-1020; CCL 29); przeł. Wł. Seńko, [w:] tenże, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999 Znak FiR[2], s. 151-234.
 • 386-387 O nieśmiertelności duszy, (De immortalitate animae; PL 32,1021-1034), przeł. Wł. Seńko, [w:] tenże, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999 Znak FiR, s. 307-334.
 • 387-388 O wielkości duszy, (De animae quantitate; PL 32,1035-1080; CSEL 89); przeł. Wł. Seńko, [w:] tenże, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999 Znak FiR, s. 335-408.
 • 388-389 Przeciwko manichejczykom komentarz do Księgi Rodzaju, (De Genesi contra Manichaeos libri duo; PL[3] 34, 173-219; CSEL[4] 91, wyd. Dorothea Weber /1998/ ISBN 3-7001-2713-8), przeł. J. Sulowski, [w:] tenże, Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom, Warszawa 1980 ATK PSP[5] 25, s. 21-82.
 • 388-395 O wolnej woli, (De libero arbitrio; CCL 29, 207-321), przeł. Anna Trombala, [w:] tenże, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999 Znak FiR, s. 493-649.
 • 391 O pożytku wiary, (De utilitate credendi liber; PL 42, 65-92; CSEL 25,1-48, wyd. J. Zycha /1891/); przeł. J. Sulowski, [w:] tenże, Pisma przeciw manichejczykom, Warszawa 1990 ATK PSP 54, s. 33-65.
 • 392 Sprawozdanie z dyskusji z Fortunatem, (Contra Fortunatum disputatio; PL 42, 111-128; CSEL 25,81-112, wyd. J. Zycha /1891/); przeł. J. Sulowski, [w:] Pisma przeciw manichejczykom, Warszawa 1990 ATK PSP 54, s. 89-110.
 • 392-393 O dwóch duszach, (De duabus animabus contra Manichaeos; PL 42, 93-112; CSEL 25,52-80, wyd. J. Zycha /1891/), przeł. J. Sulowski, [w:] Pisma przeciw manichejczykom, Warszawa 1990 ATK PSP 54, s. 67-88.
 • 393/394 O kazaniu Pana na Górze, (De sermone Domini in monte; CCL 35), przeł. ks. Stefan Ryznar CSsR, Jan Sulowski, [w:] O kazaniu Pana na Górze. Do Symplicjana o różnych problemach. Problemy ewangeliczne, Warszawa 1991 ATK PSP 48, s. 21-130.
 • 393-394 Niedokończony komentarz słowny do Księgi Rodzaju, (De Genesi ad litteram imperfectus liber; PL 34, 220-245), [w:] tenże, Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom, przeł. J. Sulowski, Warszawa 1980 ATK PSP 25, s. 83-112.
 • 396-420 Objaśnienia psalmów, (Enarrationes in Psalmos; CCL 34 oraz 38-40), przeł. Jan Sulowski, oprac. Emil Stanula CSsR, Warszawa 1986 ATK PSP 37-42.
 • 397-401 Wyznania (Confessiones).
 • 397-426 O nauce chrześcijańskiej, (De doctrina christiana; CCL[6] 32), przeł. J. Sulowski, [w:] O nauce chrześcijańskiej. Sprostowania, Warszawa 1979 ATK PSP 22, s. 17-134.
 • 397-398 Przeciw Faustusowi, (Contra Faustum Manichaeum; PL 42, 207-518; CSEL 25,247-797, wyd. J. Zycha /1891/). Księgi I-XXI, przeł. Jan Sulowski, przejrz. i popr. ks. Jan Gliściński, Stanisław Kalinkowski, ks. Wincenty Myszor, ks. Kazimierz Obrycki, ks. Emil Stanula CssR, Warszawa 1991 ATK PSP 55, s. 272. Księgi XXII-XXXIII, przeł. Jan Sulowski, [w:] Przeciw Faustusowi (księgi XXII-XXXIII). Przeciw Sekundynowi, Warszawa 1991 ATK PSP 56, s. 3-151.
 • 399 Przeciw Sekundynowi, (Contra Secundinum Manichaeum; PL 42,577-602), przeł. Jan Sulowski, [w:] Przeciw Faustusowi (księgi XXII-XXXIII). Przeciw Sekundynowi, Warszawa 1991 ATK PSP 56, s. 161-193.
 • 399 O naturze dobra, (De natura boni; PL 42, 551-572; CSEL 25), przeł. Maria Maykowska, [w:] tenże, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999 Znak FiR, s. 829-863.
 • 400 Reguła, (Regula ad servos Dei; oprac. Luc Verheijen, La Règle de Saint Augustin, I-II, Paryż 1967 Wydawnictwo Études Augustiniennes), przeł. ks. Marek Starowieyski, [w:] dzieło zbiorowe, Starożytne reguły zakonne, Warszawa 1980 ATK PSP 26, s. 73-102.
 • 400-416 O Trójcy Świętej, (De Trinitate; CCL 50 / 50A), przeł. M. Stokowska, Poznań-Warszawa-Lublin 1963, POK[7] 25, s. 490.
 • 401-415 Komentarz słowny do Księgi Rodzaju, (De Genesi ad litteram libri duodecim; BA[8] 48 i 49, przekł. franc., wstęp i przypisy: P. Agaësse, A. Solignac), przeł. J. Sulowski, [w:] tenże, Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom, Warszawa 1980 ATK PSP 25 s. 113-382.
 • 401 Wartości małżeństwa, (De bono coniugali; PL 40, 373-396), przeł. ks. Wacław Eborowicz, [w:] Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Przekład i komentarz, red. ks. Augustyn Eckmann, Lublin 2003 Towarzystwo Naukowe KUL, s. 73-116.
 • 401 O świętym dziewictwie, (De sancta virginitate; PL 40, 397-428), przeł. Renata Bobel, Honorata Bojko, [w:] Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Przekład i komentarz, red. ks. Augustyn Eckmann, Lublin 2003 Towarzystwo Naukowe KUL, s. 117-182.
 • 406-430 Homilie na Ewangelię św. Jana, (In Iohannis Evangelium tractatus centum viginti quatuor; CCL 36), przeł. Wł. Szołdrski CSsR, [w:] tenże, Homilie na Ewangelię i Pierwszy List św. Jana, Warszawa 1974 ATK PSP 15, cz. 1, s. 544, cz. 2, s. 9-379.
 • 407-409 Homilie na Pierwszy List św. Jana, (In epistolam Ioannis ad Parthos; PL 35, 1977-2062), [w:] tenże, Homilie na Ewangelię i Pierwszy List św. Jana, Warszawa 1974 ATK PSP 15 cz. 2, s. 381-502.
 • 411 O doskonałym wdowieństwie, (De bono viduitatis; PL 40, 429-450), przeł. ks. Tadeusz Gacia, [w:] Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Przekład i komentarz, red. ks. Augustyn Eckmann, Lublin 2003 Towarzystwo Naukowe KUL, s. 183-222.
 • 413-427 Państwo Boże, (De civitate Dei; CCL 47-48), przeł. Władysław Kubicki, Kęty 1998 Wydawnictwo ANTYK – Marek Derewiecki, s. 968.
 • 414-415 O naturze i łasce, (De natura et gratia; CSEL 60; PL 44 271).
 • 417 Dzieje procesu Pelagiusza, (De gestis Pelagii; PL 44,319-360; CSEL 62, 50-122, wyd. C. F. Urba, J. Zycha /1902/); przeł. ks. Kazimierz Obrycki, [w:] Grzech Pierworodny, Kraków 1999 ŹMT[9] 12, s. 191-274.
 • 418 O łasce Chrystusa i grzechu pierworodnym, (De gratia Christi et de peccato originali; PL 44, 359-410).
 • 419-420 Cudzołożne małżeństwa, (De coniugiis adulterinis, PL 40, 451-486), przeł. ks. Sylwester Laskowski, [w:] Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Przekład i komentarz, red. ks. Augustyn Eckmann, Lublin 2003 Towarzystwo Naukowe KUL, s. 223-297.
 • 419-420 Małżeństwo i pożądliwość, (De nuptiis et concupiscentia; PL 44, 413-474; CSEL 42); tłumaczenie polskie: Małżeństwo i pożądliwość (księga I), przeł. Krzysztof Kościelniak OFMConv, [w:] Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Przekład i komentarz, red. ks. Augustyn Eckmann, Lublin 2003 Towarzystwo Naukowe KUL, s. 343-390.
 • 421 Przeciw Julianowi, (Contra Iulianum; PL 44, 641-874), przeł. ks. Wacław Eborowicz, Warszawa 1977 ATK PSP 19, z. 1 s. 236, z. 2 s. 258.
 • 421 Enchiridion dla Laurencjusza o wierze, nadziei i miłości (Enchiridion ad Laurentium de fide et spe et caritate; CCL 46,49-114, wyd. E. Evans, 1969).
 • 426-427 Sprostowania, (Retractationum libri duo; CCL 57), przeł. Jan Sulowski, [w:] tenże, O nauce chrześcijańskiej. Sprostowania, Warszawa 1979 ATK PSP 22, s. 181-287.
 • 429-430 Niedokończone dzieło przeciwko drugiej odpowiedzi Juliana, (Contra secundam Iuliani responsionem imperfectum opus, CSEL 85/1 /księgi 1-3/, wydali E. Kalinka, M. Zelzer, 1974; CSEL 85/2 /księgi 4-6/, wydała M. Zelzer, 2004).

http://www.augustinus.it

Bibliografia

 • Brown Peter: Augustyn z Hippony. 1993
 • Cremona Carlo: Augustyn z Hippony. Rozum i wiara. 1993
 • Hamman Adalbert: Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna. 1989
 • Gliściński Jan: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 3 s. 141-143
 • Kowalczyk Stanisław: Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna. 1987
 • Balawajder Edward: Aktualność myśli św. Augustyna. Chrześcijanin w Świecie 1989 nr 5 s. 108-111
 • Eborowicz Wacław: Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 1109-1117
 • Kołodziejczyk Iwo: Studia Philosophiae Christiana 1990 r. 26 nr 2 s. 122-130
 • Królikowski Janusz: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 1 s. 170-171
 • Vox Patrum. Lublin 1988. Z. 14: Święty Augustyn w 1600 rocznicę chrztu. 1988
 • Bartnik Czesław Stanisław: Augustyńska historiologia. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 787-800
 • Blondel Maurice: Jedność doktryny augustyńskiej. Znak 1994 nr 4 s. 14-27
 • Czachorowski Marek: Roczniki Filozoficzne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 2 s. 134-142
 • Dawidowski Wiesław OSA: Św. Augustyn, WAMDrożdż Alojzy: Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 461-465
 • Dyl Janusz: „Omnes libri beati Augustini Aurelii” – pierwsza książka patrystyczna wydrukowana w Polsce. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 803-809
 • Eckman Augustyn: Moc poezji w ujęciu św. Augustyna. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 811-816
 • Eckmann Augustyn: Koncepcja przyjaźni w dziełach św. Augustyna. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 231-241
 • Eckmann Augustyn: Osobowość dobrego katechety w ujęciu św. Augustyna. Vox Patrum 1993 t. 18 (1990) s. 113-119
 • Eckmann Augustyn: Pagan religion in Roman Africa at the turn of the 4th century as reflected in the letters of St. Augustine. Byzantina et Slavica Cracoviensia 1991 t. 1 s. 61-77
 • Eckmann Augustyn: Teologia kapłaństwa w pismach św. Augustyna. Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 131-160
 • Eckmann Augustyn: Troska o ubogich w nauczaniu i działalności świętego Augustyna. Vox Patrum 1997 t. 30/31 (1996) s. 161-182
 • Eckmann Augustyn: Znajomość św. Augustyna w Kościele Wschodnim. Vox Patrum 1993 t. 18 s. 199-212
 • Gliściński Jan: Komunikacja międzyosobowa w katechezie na podstawie „De catechizandis rudibus” św. Augustyna. Vox Patrum 1993 t. 18 (1990) s. 121-146
 • Jocz Paweł: Aureliusza Augustyna poszukiwanie „gnozy prawdziwej”. Zeszyty Filozoficzne 1994 z. 3 s. 5-33
 • Kowalczyk Stanisław: Ateneum Kapłańskie 1989 t. 113 z. 1 s. 147-148
 • Kowalczyk Stanisław: Filozofia pokoju św. Augustyna. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 831-857
 • Kuenstler-Langner Danuta: Nieznany święty Augustyn. Promocje Pomorskie 1993 nr 3/4 s. 47-48
 • Lawless George: Augustyńskie brzemię posługi pastoralnej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 4 s. 294-301
 • Longosz Stanisław: Święty Augustyn a starożytny dramat teatralny. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 859-878
 • Obrycki Kazimierz: Myśl św. Augustyna w piśmie Eugipiusza „Wypisy z dzieł św. Augustyna”. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 891-897
 • Osmańska Krystyna: Łaska a wybory moralne człowieka na podstawie pism świętego Augustyna. Acta Universitatis Nicolai Copernici 1993 z. 264 s. 57-74
 • Płużański Tadeusz: Aureliusz Augustyn. Argumenty 1989 nr 20, 23, 26
 • Rączkowski Witold: Św. Augustyn (13 XI 354-28 VIII 430) (Święty na każdy tydzień). Zorza 1989 nr 35 s. 7
 • Salij Jacek OP: Rozmowy ze Świętym AugustynemSkwara Marek: O teorii retorycznej św. Augustyna. Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 99-118
 • Starowieyski Marek: Kronika patrystyczna I: 2. Augustinus Lexicon. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 300-301
 • Starowieyski Marek: Meander 1994 nr 5/6 s. 307
 • Śrutwa Jan: Przygotowanie do kapłaństwa w Afryce Rzymskiej na podstawie pism św. Augustyna. Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 267-273
 • Tischner Józef: Prawda. Nasza Rodzina = Notre Famille 1990 nr 3 s. 24
 • Wiśniewski Robert: Św. Augustyn, św. Hieronim o konkubinacie i małżeństwach ludzi rozwiedzionych. Mówią Wieki 1994 nr 3 s. 3-7
 • Eckmann Augustyn: Dialog listowny św. Augustyna z Nektariuszem. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 32 (1984) z. 3 s. 57-93
 • Degórski Bazyli: Księga Rodzaju w „Wyznaniach” św. Augustyna (Rzym, 6 XII 1994). Vox Patrum 1995 t. 24/29 (1993/1995) s. 681
 • Jabłońska Urszula: Augustyńska krytyka kultu Kybele w „De civitate Dei”. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 91-97
 • Kasia Andrzej: „O państwie Bożym przeciw poganon ksiąg XXII” św. Augustyna. Przegląd Filozoficzny 1992 nr 4 s. 171-190
 • Nieścior Leon: Żydzi w „Państwie Bożym” św. Augustyna. Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 713-729
 • Klukowska Agnieszka: Koncepcja prawdy w „De Trinitate” Św. Augustyna. Odpowiedzialność i Czyn 1990 nr 3/4/1 s. 36-42
 • Domański Juliusz: Św. Augustyn i subiektywne rozumienie czasu. (Próba analizy fragmentu jedenastej księgi „Wyznań”). Idea 1986 t. 1 s. 19-27
 • Eborowicz Wacław: Podstawy psychologiczne krytyki manieryzmu w „Wyznaniach” św. Augustyna. Życie Katolickie 1989 nr 11 s. 86-89
 • Jundziłł Juliusz: Ideał żony i matki w „Wyznaniach” św. Augustyna a klasyczne wzorce rzymskie. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 817-829
 • Kijowski Andrzej: [Dopiski do „Wyznań” św. Augustyna] Postscripta to Saint Augustine’s „Confessions”. Four decades of Polish essays 1990 s. 195-216
 • Kubiak Zygmunt: From Saint Augustine. Four decades of Polish essays 1990 s. 192-194
 • Ricoeur Paul: Aporie doświadczenia czasu (XI księga „Wyznań” św. Augustyna). Logos i Ethos 1993 nr 1 s. 183-212
 • Stanula Emil: „Wyznania” św. Augustyna o przyjaźni. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 881-889
 • Śliwowski Cezary: Droga św. Augustyna do wiary w świetle jego „Wyznań” (Komunikat). Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 3 s. 140-145

http://www.augustinus.it