Home 9 Powołania

Powołania

„Czego pragnę? Dlaczego przemawiam? Dlaczego tutaj stoję? Po co żyję, jeśli nie po to, byśmy wspólnie wszyscy mogli żyć z Chrystusem. Nie chcę jednak być zbawiony bez was.”
św. Augustyn, Sermo Geul. 17,2

Dni Skupienia

Spraw, Ojcze, bym Cię szukał, uwolnij mnie od błędu, a skoro Cię szukam, niech nic innego nie zasłania mi Ciebie. [Soliloquia I, 6]
Słowa te napisał św. Augustyn tuż przed przyjęciem chrztu w wieku trzydziestu trzech lat. Będąc już biskupem określił historię swego życia jako podróż pielgrzyma w kierunku prawdziwego odpoczynku w Bogu, który odnajduje w Nim swoją ojczyznę.

Wielu z nas ciągle poszukuje swojej „ojczyzny” i najlepiej prowadzącej do niej drogi, a jest ich wiele i nie zawsze łatwo jest odnaleźć tę, którą przygotował Bóg.

Jeżeli uważasz, że doświadczenie św. Augustyna jak również braci, którzy oparli swoje życie na jego Regule może pomóc Ci w odnalezieniu miejsca przygotowanego dla Ciebie przez Boga w życiu, to zapraszam w imieniu mojej wspólnoty na indywidualne dni skupienia poświęcone rozeznawaniu powołania chrześcijańskiego.

Dla kogo: dla mężczyzn od 16 roku życia, którzy chcą pragną rozeznać swoją drogę życia
Długość dni skupienia: 2-3 dni
Miejsce: Klasztor Augustianów w Prokocimiu
Koszt: można złożyć dobrowolną ofiarę

TERMINY DNI SKUPIENIA
w roku formacyjnym 2024:

Każdy 3 weekend miesiąca od stycznia do czerwca.

Rozpoczęcie: należy przyjechać do klasztoru do godziny 17:00.

Rozeznanie powołania – dni skupienia u Braci Augustianów

Błogosławiony jest człowiek, który mnie [mądrości] słucha, który co dzień u drzwi moich czeka, czuwając u progu mej bramy.
(Księga Przysłów 8, 34)

Każdy etap życia ludzkiego związany jest z podejmowaniem decyzji. Człowiek w takim momencie stoi jakby przed ścianą z wieloma drzwiami i zastanawia się przez które ma przejść. Jest jednak brama, którą należy przekraczać niezależnie od wieku. Ta brama, to brama Bożej Mądrości.

Bracia augustianie pragnąc pomóc osobom, które w oparciu o Pismo św. i doświadczenie św. Augustyna chcą rozeznać swoje powołanie, zapraszają mężczyzn od 16 roku życia do wzięcia udziału w weekendowych dniach skupienia.

Cel: pomóc w świadomym wyborze drogi życiowej
Miejsce: Klasztor Augustianów w Prokocimiu, ul. Górników 29, 30-808 Kraków
Koszt: dobrowolna ofiara
Terminy: zainteresowani umawiają się indywidualnie z duszpasterzem powołaniowym
Prowadzący: o. Dawid Burza OSA
Kontakt: e-mail: powolaniaosa@gmail.com,  dawidburza@vp.pl, tel.: 783-701-098

Zgłoszenia przyjmujemy do pięciu dni przed datą rozpoczęcia dni skupienia.

Warunki przyjęcia

„Twoja odpowiedź jest zawsze jasna, lecz nie wszyscy wyraźnie ją słyszą. Wszyscy zadają jakie chcą pytania, lecz nie zawsze otrzymują taką odpowiedź, jakiej by chcieli. Ten jest najlepszym Twoim sługą, komu nie tyle na tym zależy, aby usłyszeć od Ciebie to, czego by chciał, ile raczej na tym, by chcieć tego, co od Ciebie usłyszał.”
św. Augustyn, Wyznania X, 26

Gdy pojawia się pytanie o warunki przyjęcia, najczęściej dotyczy ono tego, jakie dokumenty należy złożyć, jakie formalności wypełnić, itp. Tak naprawę, wszelkie te formalności należy traktować raczej jako jeden z ostatnich warunków przy wstąpieniu do Zakonu. Pierwszym i podstawowym warunkiem, by zostać przyjętym do Zakonu Św. Augustyna, jest rozeznanie w sobie powołania. Decyzja o wstąpieniu ma wynikać ze szczerego pragnienia ukochania Boga całym sobą (całym „sercem, duszą i umysłem”) i służenia drugiemu człowiekowi. Tylko na bazie takiej motywacji można dalej budować swoje powołanie.

Podstawową cechą Zakonu Augustianów jest życie w braterskiej wspólnocie, nieustanne poszukiwanie Boga, i głębokie życie wewnętrzne oparte na prawdzie o sobie samym (chodzi m.in. o to, by nie żyć w iluzji). Dlatego warunkiem przyjęcia do Zakonu jest osobista dojrzałość ludzka i chrześcijańska – czyli, innymi słowy, gotowość do życia we wspólnocie, otwartość na przyjmowania krytycznych uwag, sugestii, gotowość do podjęcia studiów, pewnych wyrzeczeń związanych z życiem w Zakonie, chęć dalszego osobistego rozwoju, itp. Nie bez znaczenia jest również zdrowie fizyczne (są pewne choroby, które uniemożliwiają przyjęcie kapłaństwa).

Każdy, kto chciałby wstąpić do Zakonu Augustianów powinien:
1) Skontaktować się z Duszpasterzem Powołań o. Dawidem Burzą, aby umówić się na rozmowę wstępną.
2) Po rozmowie, kandydaci zapraszani są na kilka dni do Klasztoru w Łomiankach (terminy ustalane są indywidualnie). To daje możliwość bardziej bezpośredniego kontaktu i lepszego rozeznania swego powołania.
3) Ostatnim krokiem jest złożenie odpowiednich dokumentów – są to:
– własnoręcznie napisany życiorys (1 strona A4) i prośba o przyjęcie do Zakonu
– opinia księdza proboszcza oraz aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania
– kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku rozpoczęcia studiów: kopia indeksu oraz, jeśli studia zostały ukończone, kopia dokumentu ukończenia uczelni)
– wyniki niektórych badań lekarskich.

Formacja

Formacja zakonna w naszej prowincji rozpoczyna się dwuletnim postulatem, połączonym ze studiami filozoficzno-teologicznymi, po którym następuje roczny nowicjat, zakończony złożeniem ślubów czasowych: czystości, posłuszeństwa i wspólnoty dóbr (osobistego ubóstwa).

Bracia, którzy pragną przyjąć święcenia kapłańskie, studiują teologię, a kandydaci na braci zakonnych kontynuują studia teologiczne lub dokształcają się na kursach praktyczno-zawodowych, przygotowując się do odpowiedniej dla nich pracy apostolskiej lub posługi w klasztorze.

W całym okresie formacji wszyscy biorą udział w praktykach duszpasterskich oraz w pełni uczestniczą w życiu wspólnoty zakonnej, aby lepiej poznać swoje powołanie i postarać się w sposób świadomy i dojrzały odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa.

Okres formacji podstawowej kończy się złożeniem ślubów wieczystych, które rozpoczynają czas ciągłego kształtowania charakteru w kontemplacji Boga i braterskiej przyjaźni.

Charyzmat

„Przede wszystkim, bracia najmilsi, miłujcie Boga, a następnie bliźniego, gdyż te przykazania zostały nam dane jako najważniejsze. Oto jest to, co nakazujemy zachowywać mieszkającym w klasztorze. Po pierwsze, dlatego zgromadziliście się w jedno, byście jednomyślnie mieszkali w domu i mieli jednego ducha i jedno serce skierowane ku Bogu. I nie nazywajcie czegokolwiek swoją własnością, lecz wszystko niech będzie dla was wspólne.”
św. Augustyn, Reguła I

Charyzmat Zakonu Augustianów opiera się przede wszystkim na duchowym doświadczeniu św. Augustyna. Ogólnie rzec biorąc, zawiera on w sobie cztery podstawowe elementy. Są to:
1) nieustanne poszukiwanie Boga,
2) w głębokiej wspólnocie z drugim człowiekiem,
3) w oparciu o prawdę o sobie samym, oraz
4) w zaangażowaniu na służbę Kościołowi.
Są to podstawowe filary, swoisty trzon duchowości augustiańskiej.

Kluczem do zrozumienia duchowości augustiańskiej jest słowo „wspólnota”. Dojrzała wiara i wspólnota z Bogiem musi, według św. Augustyna, wyrażać się w dojrzałych relacjach i wspólnocie z drugim człowiekiem. Tekstem, na którym on sam oparł swój ideał życia zakonnego, jest fragment z Dziejów Apostolskich mówiący o wspólnocie pierwszych chrześcijan: „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.” [Dz 4,32] Dla św. Augustyna nie istnieje coś takiego jak dojrzała wiara, która jednocześnie byłaby zamknięta na wspólnotę z drugim człowiekiem.

Oczywiście, dojrzałą wspólnotę mogą stworzyć tylko osoby szczerze gotowe na to, by podjąć trud nieustannego poszukiwania Boga i tworzenia dojrzałych więzi. Życie we wspólnocie to nie sentymentalna, romantyczna „bajeczka”. Wymaga ono czasem dużo wysiłku i ofiary. Dlatego warunkiem prawdziwego realizowania duchowości augustiańskiej jest osobista dojrzałość i głębokie, osobiste życie wewnętrzne. Tylko głębokie zakorzenienie się w Bogu może uchronić człowieka przed iluzją i rozczarowaniem.

Jednocześnie św. Augustyn nie chciał, aby wspólnota zakonna, którą założył, zamykała się w swoim własnym „światku”, odgradzając się od problemów Kościoła. Prawdziwa duchowość augustiańska wyraża się więc również w „wyjściu poza mury klasztorne” i podejmowaniu różnorodnych działań duszpasterskich. W zależności od tego jakie kto ma dary i talenty, staramy się aby każdy mógł je rozwijać, „puścić je w obieg” i robić to do czego Bóg, przez wspólnotę zakonną, go powołał.

Wzorem św. Augustyna, w duchowości i charyzmacie Zakonu, duży nacisk kładziemy na studia. Miłość do Boga oznacza, że człowiek pragnie Go lepiej poznać. Dobrych studiów wymaga również zwykłe, rzetelne przygotowanie do pracy duszpasterskiej. Duchowość augustiańska łączy w sobie nastawienie na głębokie życie wewnętrzne (modlitwa, studia, itp.) oraz zaangażowanie apostolskie.

Kontakt

Duszpasterz powołań: o. Dawid Burz OSA

Klasztor Braci Augustianów
ul. Górników 27
30-808 Kraków
tel. kom. 783-701-098
e-mail: powolaniaosa@gmail.com; dawidburza@vp.pl